ИЗОБРЕТЕНИЕ НА Д-Р СПИРДОНОВ / INVENTION OF DR SPIRDONOV

19/09/2021

Български лекар изобрети приставка за скенер на тяло, подобряваща диагностиката на рака на млечните жлези. Уредът ще помогне за по-прецизната диагностика при стадирането на заболяването и ранното му откриване. До сега се е използвала стандартна компютърна томография по гръб, където точността на диагностиката е намалена.

Гравитацията води до изместване встрани и деформация на млечните жлези. Новите приставки, изобретени от д-р Йордан Спирдонов, позволяват да бъде въведена нова позиция на тялото - по корем, с което диагностиката е по-прецизна. Д-р Спирдонов е дарил 12 комплекта от новите приставки на държавните Комплексни Онкологични Центрове от цялата страна.

"Тази приставка прави така че новият начин на сканиране превъзхожда стандартното сканиране по гръб и се оказва един реален заместител на ядрено магнитния резонанс на гърдата", каза д-р Спирдонов. По думите му тази приставка няма аналог.

Патентовал я е в Европа, САЩ, Русия, Китай и Япония. 

ЛИНК КЪМ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ИНОВАТИВНИЯТ МЕТОД ОТ Д-Р СПИРДОНОВ ПО БНТ-1

https://bntnews.bg/news/balgarski-lekar-izobreti-pristavka-za-skener-na-tyalo-podobryavashta-diagnostikata-na-rak-1167370news.html

https://bntnews.bg/f/news/o/1167/d61184033a381001a8a55c2afd4fc35d.mp4 

LINK TO THE PRESENTATION OF THE INNOVATIVE METHOD BY DR. SPIRDONOV ON BNT-1

 

A Bulgarian doctor invented a body scanner attachment that improves the diagnosis of breast cancer. The device will help for more accurate diagnosis in the staging of the disease and its early detection. Until now, standard computed tomography on the back has been used, where the accuracy of the diagnosis is reduced. Gravity leads to lateral displacement and deformation of the mammary glands. The new attachments, invented by Dr. Yordan Spirdonov, allow a new position of the body to be introduced - on the abdomen, which makes the diagnosis more accurate.

Dr. Spirdonov has donated 12 sets of the new attachments to the state Complex Oncology Centers across the country.
"This attachment makes the new way of scanning surpass the standard back scan and turns out to be a real substitute for 
breast magnetic resonance imaging," said Dr. Spirdonov.
According to him, this plugin has no analogue. He has patented it in Europe, the United States, Russia, China and Japan.

Галерия

Назад